Nhảy đến nội dung
x
Cung cấp khả năng bảo vệ chống lại bụi bẩn có năng lượng thấp, tốc độ cao 45 mét/giây, hạt dung dịch. Đánh dấu EN166 1.B.3.9
Cung cấp khả năng bảo vệ chống lại bụi bẩn có năng lượng trung bình, tốc độ cao 120 mét/giây, hạt dung dịch và kim loại nóng chảy. Đánh dấu EN166 1.B.3.9
Thiết bị bảo vệ mặt Pro Choice phù hợp sử dụng bảo vệ với những mối nguy tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm môi trường làm việc cũng như giải trí
Thiết bị bảo vệ mặt Pro Choice phù hợp sử dụng bảo vệ với những mối nguy tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm môi trường làm việc cũng như giải trí
Thiết bị bảo vệ mặt Pro Choice phù hợp sử dụng bảo vệ với những mối nguy tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm môi trường làm việc cũng như giải trí
Thiết bị bảo vệ mặt Pro Choice phù hợp sử dụng bảo vệ với những mối nguy tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm môi trường làm việc cũng như giải trí
Thiết bị bảo vệ mặt Pro Choice phù hợp sử dụng bảo vệ với những mối nguy tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm môi trường làm việc cũng như giải trí
Subscribe to Tấm Kính Chắn