Nhảy đến nội dung
x
Thế hệ JACKPOD được thiết kế lắp đặt trên những bề mặt bê tông có sẵn và tạo nên một giá đỡ cố định sử dụng trong việc lắp đặt cánh tay cẩu trục (Davit arms).
Thế hệ JACKPOD được thiết kế lắp đặt trên những bề mặt bê tông có sẵn và tạo nên một giá đỡ cố định sử dụng trong việc lắp đặt cánh tay cẩu trục (Davit arms). Có thể chỉ được sử dụng với cẩu trục (Davit) của Skylotec và tất cả các phụ kiện phải dược thiết
Giá Đỡ cho Tời Quay Jackpod 1
Giá Đỡ cho Tời Quay Jackpod 2
Hệ thống giá đỡ đối trọng dạng xe đẩy (Counterweight)
Thân trên của cẩu trục có chiều dài 1170-1400mm chỉ sử dụng với JP-002-1/2 và JP-003-1/2/3/4/5/6/9/10/11
Được sử dụng với phần thân trên của cẩu trục (Davit) và giá đỡ
The JACKPOD series is designed to be installed into an existing concrete surface and to provide a permanent support for the installation of a davit arm
Thân trên của cẩu trục có chiều dài tối đa 1695mm chỉ sử dụng với JP-002-1/2 và JP-003-1/2/3/4/5/6/9/10/11
Giá đỡ gắn tường 4 điểm Bu-lông gắn tường sử dụng cho Tuff Davits Được thiết kế sử dụng với cánh cẩu trục (Davit arms)
Thân dưới của cẩu trục có chiều dài tối đa 1016mm chỉ sử dụng với JP-002-1/2 và JP-003-1/2/3/4/5/6/9/10/11
Giá đỡ di động phù hợp sử dụng với hệ thống cẩu trục (Davit) Jackpod
Subscribe to Cẩu Trục