Nhảy đến nội dung
x
Tời điện ACX là hệ thống động cơ sử dụng vận chuyển người hoặc dụng cụ đến những khu vực khó tiếp cận và những khu vực cần thực hiện những công việc định kỳ hoặc không thường xuyên.
Self-braking descender for rope work has been developed for high workloads. It allows the operator to lower themselves on the working line, to position themselves on the working line and to ascend the same rope.
Stainless steel quick link, oval shaped Ø 7 mm with a large clearance, extremely resistant to corrosion and ideal for maritime environments.
Stainless steel quick link, oval shaped Ø 8 mm, extremely resistant to corrosion and ideal for maritime environments.
Galvanized-steel quick link half moon shaped Ø 10 mm, extremely sturdy and designed to withstand high loads on all axes.
Galvanized-steel quick link with oval shaped Ø 8 mm, twisted 90°.
Stainless steel quick link, triangular shaped Ø 7 mm, extremely resistant to corrosion and ideal for maritime environments.
Galvanized-steel quick link, oval shaped Ø 7 mm with a large clearance.
Galvanized-steel quick link, oval shaped Ø 10 mm.
Galvanized-steel quick link, oval shaped Ø 8 mm.
Galvanized-steel quick link, triangular shaped Ø 10 mm, extremely sturdy and designed to withstand high loads on all axes.
Subscribe to Thiết Bị Bảo Vệ Chống Rơi