Nhảy đến nội dung
x
TỦ LƯU TRỮ CHẤT CÓ TÍNH OXI HÓA SỬ DỤNG TRONG NHÀ, TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN ÚC AS4326 "LỮU TRỮ VÀ XỬ LÝ CHẤT CÓ TÍNH OXI HÓA" Tủ được thiết kế phù hợp sử dụng trong việc lưu trữ chất có tính oxi hóa dạng dung dịch hoặc rắn được phân lớp theo tiêu chí của Liên
Pratt indoor oxidizing agent storage cabinets comply with the australian standard as4326 “the storage and handling of oxidizing agents”.
Subscribe to Tủ Bảo Quản Hóa Chất Có Tính Ô-Xi hóa